XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Rubriik:EMS,KMÜ

Võru- ja Põlvamaal

17. – 18. novembril 2023

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 11. septembriks 2022. a.

Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika XLIX”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga. Artiklite esitamise tähtaeg on 16. oktoober

Täiendav info:

Artiklid ja ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Anne Reiljan anne.reiljan@gmail.com