A. Humala preemia

Arnold Humala preemia statuut

1. Arnold Humala preemia on Eesti Matemaatika Seltsi poolt avaliku konkursi korras väljaantav auhind, mille eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud noormatemaatikuid (vanusepiir kolmkümmend aastat esitamise momendil).

2. Preemia koosneb akad. Arnold Humala pärijate poolt Eesti Matemaatika Seltsile kingitud Maret Olveti kujundatud graafilisest lehest ja Eesti Matemaatika Seltsi diplomist. Lisaks sellele on Eesti Matemaatika Seltsil õigus esitada preemia saaja täiendava stipendiumi saamiseks Eesti Rahvuskultuuri Fondile. Stipendiumi suurus sõltub fondi tootlikkusest.

3. Kandidaate Arnold Humala preemiale võivad esitada kõrgkoolid, teadusasutused, uurimisrühmad ja üksikteadlased igal aastal kuni 15. jaanuarini. Iga esitaja võib esitada ainult ühe kandidaadi. Konkursiga seotud materjalid tuleb esitada kas paberkandjal või e-kirja vahendusel Eesti Matemaatika Seltsi presidendile.

4. Iga kandidaadi puhul peavad esitatud tööd moodustama terviku, st peavad olema vaadeldavad ühist problemaatikat käsitleva uurimuse osadena, kusjuures kaasautorluses valminud tööde korral tuleb selgelt välja tuua kandidaadi panus.

5. Mujal rahaliselt premeeritud uurimusi ning varem A. Humala preemia pälvinud isikute töid arvesse ei võeta.

6. Konkursitöid hindab ja auhinna määrab Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse poolt moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon.

7. Kuna Arnold Humal kaitses oma doktoritöö enne 26-aastaseks saamist, siis tema pärijate soovil eelistatakse komisjoni liikmete hinnangul võrdsete kandidaatide korral neist noorimat.

Arnold Humala preemiate kätteandmine toimub traditsiooniliselt Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna vilistlaskonverentsil märtsi lõpus. Preemia saanud tööd tutvustatakse Eesti Matemaatika Seltsi aastaraamatus.

2. jaanuar 2012

Raul Kangro
EMS president

Ene-Margit Tiit
A. Humala pärijate esindaja