OMÜ statuut

Olümpiaadimatemaatika ühenduse statuut

Olümpiaadimatemaatika ühendus on Eesti Matemaatika Seltsi matemaatikaolümpiaadidele suunatud sektsioon. Olümpaadimatemaatika ühenduse eesmärgid on:

  • koondada Eesti üleriigilise matemaatikaolümpiaadi korraldamise oskusteabega ja olümpiaadimatemaatikas pädevaid inimesi;
  • tagada Eesti üleriigilise matemaatikaolümpiaadi korralduse kvaliteet ning õpilaste matemaatikaalaste täiendõppelaagrite kõrge tase;
  • populariseerida Eesti õpilaste seas matemaatikat ja innustada neid end matemaatikas arendama rohkem kui kooliprogramm ette näeb;
  • kanda hoolt Eesti õpilaste konkurentsivõime säilimise eest rahvusvahelistel matemaatikavõistlustel;
  • kanda hoolt Eesti üleriigilise matemaatikaolümpiaadi korraldajate järelkasvu säilimise eest.

Nende eesmärkide täitmiseks olümpiaadimatemaatika ühendus:

  • teeb koostööd TÜ teaduskooli ja teiste Eesti haridusasutustega matemaatikas tugevatele õpilastele võistluste, täiendõppelaagrite ja muude huviürituste korraldamisel;
  • koostab matemaatikahuvilistele õpilastele mõeldud olümpiaadiülesannete kogumikke ja õppematerjale;
  • vastavalt võimalustele ja nõudlusele korraldab täiendõpet ja olümpiaadiks ettevalmistust matemaatikas;
  • vastavalt võimalustele paneb välja auhindu matemaatikaolümpiaadil osalejatele;
  • teeb muid juhatuse poolt heaks kiidetud tegevusi.

Olümpiaadimatemaatika ühenduse liige peab olema täisealine vähemalt keskharidusega füüsiline isik, kes on või on olnud aktiivselt tegev Eesti üleriigiliste matemaatikavõistluste sisulise poole korraldamisel. Olümpiaadimatemaatika ühenduse liige peab olema Eesti Matemaatika Seltsi liige. Olümpiaadimatemaatika ühendus võib oma tegevusse kaasata inimesi väljastpoolt olümpiaadimatemaatika ühendust ja Eesti Matemaatika Seltsi.

Olümpiaadimatemaatika ühenduse tööd juhib 3–5 liikmest koosnev juhatus eesotsas juhatuse esimehega. Ühe juhatuse liikme valib Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse liikmete seast ja tema volitused olümpiaadimatemaatika ühenduse juhatuses lõpevad koos tema volituste lõppemisega Eesti Matemaatika Seltsi juhatuses. Ülejäänud juhatuse liikmed valib olümpiaadimatemaatika ühenduse liikmeskond endi seast ühenduse koosolekul, mille toimumise aeg teatatakse kõigile ühenduse liikmetele vähemalt nädal aega ette. Olümpiaadimatemaatika ühendus valib juhatuse liikmeid korraliselt kuu aja jooksul enne iga õppeaasta algust, valitud liikmete volitused kestavad algava õppeaasta lõpuni. Kui juhatuse liikmete arv on alla alampiiri, võib iga juhatuse liige või olümpiaadimatemaatika ühenduse liikmeskonna enamus kutsuda kokku ühenduse koosoleku täiendavate juhatuse liikmete valimiseks ka muul ajal. Juhatuse pädevuses on muuhulgas inimeste vastuvõtmine olümpiaadimatemaatika ühenduse liikmeks ning liikmete väljaarvamine olümpiaadimatemaatika ühendusest.

Uute liikmete vastuvõtmine olümpiaadimatemaatika ühendusse ja väljaarvamine olümpiaadimatemaatika ühendusest toimub soovija vabas vormis avalduse alusel. Olümpiaadimatemaatika ühenduse algse liikmeskonna määrab Eesti Matemaatika Seltsi juhatus olümpiaadimatemaatika ühenduse loomise algatusrühma ettepanekul.