50. matemaatikaõpetajate päevad

50. matemaatikaõpetajate päevad

Rubriik:EMS,KMÜ

Toimuvad Tartus

14. – 16. novembril 2024

Päevadest kutsume osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

 1. Tehisintellekti kasutamise võimalused matemaatikaõppes

2. E-eksamid

3. Ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.

4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.

5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.

6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite, -keskkondade jms ideede ja taotluste tutvustamine.

7. Aktiivõppemeetodid matemaatikas.

8. Taseme- ehk temporühmades õpetamise kogemused.

9. Õpilaste motiveerimise võimalused.

10. Võõrkeelsete õpilaste toetamise kogemused.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 1. septembriks 2024 e-posti aadressile sirje.pihlap@ut.ee
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika L”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 30. september 2024.

Täiendav info:

Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee (ettekanded ja artiklid)

Kerli Orav-Puurand kerli.orav-puurand@ut.ee (korralduslikud küsimused)