Rubriigi arhiiv: EMS

In Memoriam Leo Ainola

Rubriik:EMS

3. juunil suri Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja Eesti Matemaatika Seltsi liige Leo Ainola.


Matemaatikaõpetajate päevad 2020. a novembris Jõgeval ja Kuremaal

Rubriik:EMS,KMÜ

Järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad  toimuvad 13.-14. novembril 2020 Jõgeval ja Kuremaal.

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine.
8. Matemaatika õpetamise kogemustest  e-õppe tingitingimustes.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2020. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika XLVII”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata e-posti aadressil
hannes.jukk@ut.ee

Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee

Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee


„Kogenud kooli“ vastuvõtt

Rubriik:EMS,KMÜ

Tartu Ülikooli programm „Kogenud kooli“ on alustanud II lennu vastuvõttu. Sel aastal ootame kandideerima tulevasi matemaatika- ja füüsikaõpetajaid.

Programmi on oodatud kõik, kellel olemas magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus) ning omandatud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses erialaaineid. Kandideerimine kestab kuni 30. aprillini, nõutele vastanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele 14. mail. Täpsemad sisseastumistingimused ja ajakava on veebilehel http://opetaja.ut.ee.

Kogenud kooli“ projekt näeb ette, et vastu võetud kandidaadid alustavad  septembrist 2020 tööd matemaatika- või füüsikaõpetajana ning õppetööd ülikoolis. Magistriõppe nominaalne õppeaeg on poolteist aastat.

Programmi esimeses lennus alustas 11 matemaatikut korraga nii õpetajahariduse omandamist ülikoolis kui õpetajatööd üldhariduskoolis. Nende seas on Annika Koitmäe-Pihl, kes vahetas töökoha Tallinnas kodulähedase Rapla Kesklinna kooli vastu, kus on nüüdseks üle poole õppeaasta matemaatikat õpetanud. Tema kogemuslooga on võimalik tutvuda SIIN.

Lisaküsimuste tekkimisel palun võtta minuga ühendust.

Tervitades
Kiiri Toomberg


Toetusavaldus EMS-i juhatuse seisukohale Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu osas

Rubriik:EMS,KMÜ

2.04.20 algatas Vabariigi Valitsus eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks. Esitatud eelnõu kohaselt sätestab muuhulgas edaspidi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused tähtajatult Vabariigi Valitsus oma määrusega. Seltsi juhatus on seisukohal, et tänases eriolukorras tehtavad muudatused õppekorralduses, sh lõpetamise tingimustes peavad kehtima ainult eriolukorra vältel või kindla tähtajaga selle järgselt eriolukorrast tingitud otsese mõju kestel. Seltsi juhatus esitab enda seisukoha Riigikogu kultuurikomisjonile ja igaüks saab sellele seisukohale enda toetust avaldada. Selleks lisa enda nimi ja enda töökoht juhatuse avalduse järele:

https://docs.google.com/document/d/1Fxfisu9FvnXzB_8NWtd1ePdSQxpDpHnaP_h9lKuoWZc/edit?usp=sharing


Nõuanded matemaatika koduõppe läbiviimiseks

Rubriik:EMS,KMÜ

Head matemaatikaõpetajad!

 1. Palun jagage teistele õpetajatele alljärgneval Google Docs’i lehel matemaatika koduõppe tundide läbiviimise head kogemust:
  https://docs.google.com/document/d/12QzNHZf5-pL_r-kNvUBPM6SsObpmHlDQcLyjur6Z85g/edit?usp=sharing
 2. E-õppe lihtsustamiseks koostas Innove tabeli, kuhu on ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid. 
  Tabelis olev info aitab järgnevatel nädalatel õpet korraldada ka neil aineõpetajatel, kes senini haridustehnoloogiat ja digitaalset õppevara kuigi palju kasutanud ei ole. Tabelit täiendatakse jooksvalt!
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zt2ied3Xv0nyQJTLV5fj7IA7AgnEtTi/edit#gid=583194164
 3. FB-s on ka grupp Matemaatikaõpetajad õpetavad matemaatikat kaugõppes: 
  https://www.facebook.com/groups/518547715733679/

In Memoriam Aavo Lind

Rubriik:EMS,KMÜ

Teatame sügava kurbusega, et täna öösel lahkus meie hulgast Eesti koolimatemaatika suurkuju, Eesti Matemaatika Seltsi auliige Aavo Lind.

Ärasaatmine laupäeval, 7. detsembril Võru haigla krematooriumist kell
10.00.


Prof. Gerhard Rägo 127. sünniaastapäev. Gerhard Rägo nimelise medali saajad

Rubriik:EMS,KMÜ

Peagi, 5. detsembril 2019. a. täitub 127. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 7. detsembril k.a. kell 1100 Tartus J. Liivi 2, Tartu Ülikooli Matemaatika ja statistika instituudi ning Arvutiteaduse instituudi õppehoone kuuendal korrusel prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:
 Jane Albre-Andersen, GeoGebra eestindaja
 Laine Aluoja, Türi Põhikool, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog
 Anneli Kontson, Jüri Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Margit Nerman, Haapsalu Põhikool, matemaatikaõpetaja
 Margit Nuija, Viljandi Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Mati Väljas, Tallinna Tehnikaülikool, lektor

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 181 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 30. korda. Laupäeval on kõik oodatud medaliste õnnitlema. Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli ülikooli juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja. Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.


EMS-i üliõpilaspreemia saab Triinu Veeorg

Rubriik:EMS,KMÜ

Üliõpilaspreemia komisjon otsustas, et 2019. a preemia saab Triinu Veeorg bakalaureusetöö “Delta- ja Daugaveti-punktid Banachi ruumide otsesummades” (Tartu Ülikool, 2019, juhendajad K. Pirk ja R. Haller) eest.

Preemiakomisjoni kuulusid: Uno Hämarik (Tartu Ülikool, matemaatika ja statistika instituut), Andi Kivinukk (Tallinna Ülikool, digitehnoloogiate instituut), Alar Leibak (Tallinna Ülikool, digitehnoloogiate instituut;
Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika instituut), Peeter Oja (Tartu Ülikool, matemaatika ja statistika instituut), Margus Pihlak (Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika instituut), Gert Tamberg (Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika instituut).


In Memoriam Enn Tamme

Rubriik:EMS,KMÜ

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud Eesti Matemaatika Seltsi auliige, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Enn Tamme. Ärasaatmine 23. novembril kell 12 Tartu Ülikooli aulast. Aula avatakse hüvastijätuks kell 11.30.


ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE

Rubriik:EMS,KMÜ

Eesti Vabariigi riigikogu kultuurikomisjon

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps

ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE           14. oktoober 2019

9. septembril 2019 algatas Vabariigi Valitsus seaduseelnõu „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“. Meie, allakirjutanud, väljendame rahulolematust nimetatud seaduseelnõu valmimise viisi üle ning oleme algatatud eelnõu suhtes järgneval seisukohal.

 1. Eesti Vabariigi suurim ressurss on haritud inimesed. Meie ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on minimaalselt vaja säilitada olemasolev tase hariduses ning teha pühendunult tööd selle nimel, et iga õppija areng oleks maksimaalne. Põhihariduse standard on väärtus, mis peab olema ühiskonnas üheselt kokku lepitud. Hariduse kvaliteedi nimel peab koostööd tegema kogu ühiskond ning ühiskonnal on õigustatud ootus saada teaduspõhist tagasisidet hariduse kvaliteedist ja õppe tulemuslikkusest kohustusliku haridustaseme lõpus.
 • Riigikogus hariduse üle langetatavad otsused peavad olema erakondadeülesed ning arvesse võtma ühiskonna kui terviku vajadusi, valdkonna spetsialistide – õpetajate – kogemust ning teadusuuringutel põhinevaid seisukohti.  
 • Olukord, kus  Haridus- ja Teadusministeerium ei kaasanud seaduseelnõu väljatöötamisse ühtegi allakirjutanud õpetajate aineliitu, on lubamatu nüüd ja edaspidi. Oleme nördinud, et Haridus- ja Teadusministeerium on peamisi huvigruppe eirates sisuliselt põhjendamatu eelnõu Vabariigi Valitsusele esitanud ning see omakorda kõnealuse eelnõu Riigikogule suunanud. Leiame, et „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“ tuleks Vabariigi Valitsuse poolt tagasi kutsuda.
 • Oleme vastu ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite kaotamisele. Peame oluliseks seniste ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite jätkuvat arendamist ning lahendusi pakkuvat arutelu, kuidas tulevikus kehtestada hindeskaala nii, et kaoks vajadus koostada õpilastele koolipoolseid põhikooli lõpueksameid (nii, nagu seda tehakse täna õpilastele, kes ei soorita ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamit). Riiklikud lõpueksamid on loomulik osa õppest, millel on oluline roll õppija motivatsiooni kujunemisel, teadmiste-oskuste-hinnangute süstematiseerimisel ja arenguks tarviliku pingutuse toetamisel. Testid ja tasemetööd nimetatud eesmärke ei täida.
 • Rõhutame, et põhihariduse standard on kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas ning lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste jaoks põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas. Seega on juba olemas riiklikud õppekavad iga lapse arengu toetamiseks. Omanäolisust ja piirkondlikku eripära saab kool rõhutada oma kooli õppekavas. Õpilase huvisid ja võimeid arvestatakse põhikooli lõpetamiseks kohustusliku loovtöö sooritamisel.
 • Õpetajad on oma töös autonoomsed ning saavad valida sobivaima tee õpitulemuste saavutamiseks. Ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamid ning avalikud testid toetavad õpetajat kehtiva ainekava rakendamisel, riikliku haridusstandardi, sh valdkonnapädevuse ja üldpädevuste mõistmisel ja kujundamisel.
 • Hindamisel on erinevad ülesanded ja funktsioonid. Seetõttu on oluline, et hindamisega toetatakse  õppija arengut (kujundav hindamine), antakse õppeprotsessi edukuse kohta tagasisidet nii õppijale kui õpetajale (kokkuvõttev hindamine) ja tagatakse hariduse kvaliteedi kontroll (välishindamine).

Eesti Matemaatika Selts

Eesti Keemiaõpetajate Liit

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing

Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond

Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

Eesti Klassiõpetajate Liit

Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts

Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Eesti Soome Keele Õpetajate Selts

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

Eesti Muusikaõpetajate Liit

Kunstihariduse Ühing

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus