Hankekutse õppevara digitaalsete kogumike loomiseks

Hankekutse õppevara digitaalsete kogumike loomiseks

Rubriik:KMÜ

Sihtasutus Innove kutsub õpetajaid osalema hankes, mille käigus luuakse e-Koolikotis digitaalseid kogumikke.

Selleks et tõhustada õppimist ja õpetamist ning hõlbustada õpetajate tööd kaasaegse õpikäsituse rakendamisel, soovib SA Innove õpetajatelt tellida 2018. aastal e-Koolikotist kättesaadavad digikogumikud II kooliastme kõikides ainetes ja klassides (loodusainetes III astmes) ning koolieelses lasteasutuses. Digikogumike teemade valikul tuleb lähtuda õppekavade teemade jaotusest.

Digikogumike valmimise tähtaeg on novembri lõpp, seejärel tuleb koguda kahe nädala jooksul kogumikele tagasisidet. Tagasisidestatud digikogumike üleandmise tähtaeg on 14. detsember 2018.

SA Innove teeb hanke raames koostööd ka haridustehnoloogide liiduga, kes aitavad õpetajaid tehnilistes küsimustes.

Pakkumuse saavad teha aineseltsidesse kuuluvad aineõpetajad kas ühele kogumikule või mitmele kogumikule, kogumikke võib luua ka meeskonnatööna. Manusest leiate hanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ riigihanke alusdokumendid (edaspidi AD).

Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (AD p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 14.09.2018 (k.a.).

 

Lugupidamisega

Aino Toomesaar

hankespetsialist, SA Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, 7350543, aino.toomesaar@innove.ee, www.innove.ee

MANUS:

AD_digitaalsete kogumike loomine

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 1 A_Teemade jaotus

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava