Rubriigi arhiiv: KMÜ

 • 0

Eesti Klassiõpetajate Liidu tänuüritus Draamateatris

Rubriik:EMS,KMÜ

30. novembril toimus Eesti Klassiõpetajate Liidu tänuüritus Draamateatris.

Tänuüritusele kutsuti lisaks enda liidu aktiivile ka teistest aineliitudest inimesed, kes olid oma tegevusega EKL-i panustanud sellel aastal. Eesti Matemaatika Seltsist olid sinna kutsutud Anne Reiljan, Anne Aasamets ja Karin Tepaskent.

Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatus ning Karin Tepaskent ning Anne Aasamets

 


 • 0

Johannes Käis saja-aastase Eesti kooliuuenduse kontekstis

Rubriik:EMS,KMÜ

Reedel, 30. novembril, toimus Johannes Käisi Seltsi sügiskool Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis.

Johannes Käisi Selts kuulutas välja Johannes Käisi nimelise preemia 2018 laureaadid. Nendeks said Kaia Tamm ja Sulev Valdmaa. Sügiskoolis olid esindatud: Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit, Eesti Klassiõpetajate Liit ja Eesti Matemaatika Selts.

EMSi poolt esines ettekandega Tiiu Kaljas teemal: “Koolimatemaatika õpetuse arengust Eestis 100 aasta jooksul”.

Tiiu Kaljas

Tiiu Kaljas

Aina Alunurm - Johannes Käisi Seltsi juht

Aina Alunurm – Johannes Käisi Seltsi juht

Sulev Valdmaa ja Kaia Tamm - Johannes Käisi nimelise preemia 2018 laureaadid

Sulev Valdmaa ja Kaia Tamm – Johannes Käisi nimelise preemia 2018 laureaadid

 


 • 0

Professor GERHARD RÄGO 126. sünniaastapäev

Rubriik:EMS,KMÜ

5. detsembril 2018. a. täitub 126. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 8. detsembril k.a. kell 1100 TÜ senati saalis prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:

 • Aita Ottson, Tallinna Reaalkool, matemaatikaõpetaja
 • Aleksander Levin, TTÜ ja TPedI, endine õppejõud
 • Anne Martis, Laupa Põhikool, matemaatikaõpetaja
 • Ester Muni, Puka Kool, matemaatikaõpetaja
 • Ethel Koit, Türi Ühisgümnaasium, matemaatikaõpetaja
 • Helika Toikka, Lüganuse Kool, matemaatikaõpetaja
 • Maire Oja, Tartu Mart Reiniku Kool, matemaatikaõpetaja

 

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 175 isikule või kollek­tiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 29. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaa­siumi­õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas selle­koha­sed õppe­kavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ette­valmista­mi­sega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, pro­rek­torina.


 • 0

SA Innove: e-Koolikotti loodud õppevara digikogumikud (II kooliaste)

Rubriik:KMÜ

SA Innove hanke e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine raames valminud materjalid leiate:

1. Mõõtmine ja mõõtühikud 4. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20875
2. Geomeetrilised kujundid 4. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20979
3. Arvutamine kümnendmurdudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20826
4. Arvutamine naturaalarvudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20952
5. Andmed ja algebra 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21035
6. Negatiivsed arvud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20578
7. Koordinaattasand 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20837
8. Tasandilised kujundid 6.klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20815
9. Harilikud murrud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20807
10. Protsent 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21029
Kõik 10 kogumikku ühe GeoGebra raamatuna: https://ggbm.at/pv2qeyw9
Matemaatika digikogumikud on mõeldud:
1. õpilasele kodus juurde õppimiseks ja tunnis iseseisvaks õppimiseks
2. õpetajale tunnis iseseisva töö andmiseks ja kodutöö andmiseks
3. lapsevanemale meenutamiseks, et last kodutöödes aidata
4. koduõpetajatele lisamaterjali andmiseks õpilastele.

Digikogumikust leiad:
1. Videomaterjali, mis õpetab vastavat teemat.
2. Veebis või dokumentides asuvat tekstimaterjali, mis õpetab vastava
teemat.
3. Interaktiivseid harjutusi, mis võivad olla vastuste sisestamiseks,
valikvastuste valimiseks, lünktekstide täitmiseks jpm
4. Mänge, kus tuleb paare kokku lohistada, õigeid vastuseid arvata.
5. Rühmatööülesandeid, kus eeldatakse, et ülesannet lahendab vähemalt kaks
last.


 • 0

Euroopa statistikavõistlus õpilastele

Rubriik:EMS,KMÜ

 

 

Hea õpetaja,

alanud on registreerumine õpilaste Euroopa statistikavõistlusele!

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub 2018/2019. õppeaastal õpilaste Euroopa statistikavõistlus 15 Euroopa riigis. Võistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Kaasa saavad lüüa põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on jagatud kahte vanuserühma.

Euroopa statistikavõistlusel on riigisisene (eesti keeles) ja Euroopa (inglise keeles) võistlusvoor. Eesti võistlusvooru parimad võistkonnad ja nende juhendaja saavad auhinna ning neil on võimalus osaleda Euroopa võistlusvoorus.

Eesti riigisisene võistlusvoor toimub 2019. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal aprillis-mais.

Tutvu reeglitega, vaata näidisteste ja ajakava https://www.stat.ee/voistlus-2019

Võistkondi saab registreerida 11. jaanuarini 2019 (k.a). Statistikavõistlusel osaleda sooviva võistkonna registreerib juhendaja. Registreeru www.esc2019.eu/esc_EE/reg_index.do

Küsimused võistluse või registreerimise kohta saada voistlus@stat.ee.

Eestis korraldavad võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.

Parimate soovidega

Statistikaamet


 • 0

Õppevara digitaalsete kogumike loomise riigihanke alusdokumentide muutus

Rubriik:KMÜ

Anname teada, et SA Innove on muutnud riigihanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ alusdokumente, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatus puudutab eelkõige nõudeid pakkujale ehk kvalifitseerimistingimusi.

Pakkumisi oodatakse hiljemalt 21.09.2018 (k.a.) e-posti aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee.

 

AD_digitaalsete kogumike loomine_v

Lisa 1 A_Teemade jaotus_v

Lisa 1_Tehniline kirjeldus_v

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks_v

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus_v

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava_v


 • 0

45. matemaatikaõpetajate päevad (19.-20. okt 2018)

Rubriik:EMS,KMÜ

19. ja 20. oktoobril 2018 toimuvad Viljandis 45. üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad, kuhu on oodatud kõik matemaatikaõpetajad ja matemaatikud.

Info, ajakava, registreerumine kodulehel      45. matemaatikaõpetajate päevad

Täpsustav info lisandub ürituse veebilehele pidevalt.


 • 0

Hankekutse õppevara digitaalsete kogumike loomiseks

Rubriik:KMÜ

Sihtasutus Innove kutsub õpetajaid osalema hankes, mille käigus luuakse e-Koolikotis digitaalseid kogumikke.

Selleks et tõhustada õppimist ja õpetamist ning hõlbustada õpetajate tööd kaasaegse õpikäsituse rakendamisel, soovib SA Innove õpetajatelt tellida 2018. aastal e-Koolikotist kättesaadavad digikogumikud II kooliastme kõikides ainetes ja klassides (loodusainetes III astmes) ning koolieelses lasteasutuses. Digikogumike teemade valikul tuleb lähtuda õppekavade teemade jaotusest.

Digikogumike valmimise tähtaeg on novembri lõpp, seejärel tuleb koguda kahe nädala jooksul kogumikele tagasisidet. Tagasisidestatud digikogumike üleandmise tähtaeg on 14. detsember 2018.

SA Innove teeb hanke raames koostööd ka haridustehnoloogide liiduga, kes aitavad õpetajaid tehnilistes küsimustes.

Pakkumuse saavad teha aineseltsidesse kuuluvad aineõpetajad kas ühele kogumikule või mitmele kogumikule, kogumikke võib luua ka meeskonnatööna. Manusest leiate hanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ riigihanke alusdokumendid (edaspidi AD).

Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (AD p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 14.09.2018 (k.a.).

 

Lugupidamisega

Aino Toomesaar

hankespetsialist, SA Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, 7350543, aino.toomesaar@innove.ee, www.innove.ee

MANUS:

AD_digitaalsete kogumike loomine

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 1 A_Teemade jaotus

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava

 


 • 0

KMÜ info INNOVE digikogumike hanke ja INNOVE haridusühenduste suveseminari kohta

Rubriik:KMÜ

 

Sihtasutus Innove korraldas riigihanke õppevara digitaalsete kogumike loomise teenuse tellimiseks.

Selle hanke infopäeva materjalid (kes, mida, kuidas, kuhu, mis ajaks) on siia lisatud.

Digikogumike infopäeva slaidid

Digikogumike loomine

 

Teada on, et septembris tuleb uus hange.

Arvatavasti on hanke dokumendid siis sarnased ja huviliselt on võimalus oma tööplaan juba valmis mõelda, et kui hange välja kuulutatakse siis on asjad juba läbimõeldud.

 

Sihtasutus Innove ootab haridusühenduste esindjaid suveseminarile „Kuju. Koos kujunemine ja kujundamine“,
mis toimub 8.-9. augustil 2018 Põlvamaal, Mooste mõisakompleksis.

Registreerimise tähtaeg on 13. juuli !

Ka seal on e-koolikott ja digikomikud teemaks, seega kui on huvi hankes osaleda, siis võiks ju ka suveseminaril osaleda.

Info suveseminari kohta.

Ilusat, kosutavat, mõnusat  suve!

Hele ja Raili

 

 


 • 0

XVI Eesti Matemaatika Päevad, kolmas teade

Rubriik:EMS,KMÜ

XVI Eesti Matemaatika Päevad (EMP 2018) toimuvad 26.-28.juunil 2018 

Toosikannu Puhkekeskuses, http://toosikannu.ee/ , Jõeküla, Türi vald, 79218 Järvamaa

Kolmas teade 13.06.2018

NB! Toosikannu palub tungivalt, et teataksime söömalauast osavõtjate arvu hiljemalt 19. juunil k.a

Seega tõesti registreerimise/osamaksu tasumise viimane tähtaeg on 19. juuni, vt alla

Registreerimine on avatud aadressil https://emp16.matemaatika.eu/

NB! Isegi kui Te ei soovi arvet/koolitustõendit, palun registreerimisvormil täita „kellega soovite tuba jagada“ = „paketi täpsustus“ Muudatusi saate teha, kui olete login ja avate Registreerimisvorm.

Isikud, kes ei soovi arvet, palun teha pangaülekanne

Eesti Matemaatika Selts,

Swedbank a/a nr. EE522200001120072904

selgituseks kirjutada

osavõtja nimi, EMP16_2018 osalustasu.

Osavõtumaks sisaldab põhiliselt ööbimist (Peamaja voodikoht on 25-30 eurot / öö) ja sööke (keskmiselt 10 eurot /toidukord), seetõttu kahjuks ei saa teha erilisi hinnaalandusi nn saatvatele isikutele (lapsed, abikaasad), kes vajavad eraldi voodeid ja söövad enam-vähem võrdselt täiskasvanutega. NB! Siiski, erisoovidest kirjutage korraldajatele.

Täispakett on  2  ööbimist ja  6  sööki ja oleneb ööbimiskohast:

Peamajas (14 tuba ning kuni 38 voodikohta: 12-s toas on 1 lai voodi ja üks 2-kordne nari, 2 toas on 1 lai voodi) 120.-

Aidamajas (5 tuba ning kuni 14 voodikohta: 4-s toas on 1 lai voodi ja üks 2-kordne nari, ühes toas on 2 üheinimese voodit) 110.-

Laagrimajas (Peamajast ca 400 m kaugusel, on 18 neljakohalist tuba, kokku 72 voodikohta, igas toas on kaks 2-kordset nari) 100.-

Ajakava 7.06 vt https://emp16.matemaatika.eu/ Tähtsad kuupäevad

19. juuni 2018 – osamaksu tasumise viimane tähtaeg, kohapeal maksmine tuleb kallim.

22.juuni 2018 – vastused maksu tasunutele, viimased teated.

TLÜ, tel. 6409427 (420); Narva mnt 29, 10120 Tallinn,
Andi Kivinukk , andik@tlu.ee;
Anna Šeletski , annat@tlu.ee