Rubriigi arhiiv: KMÜ

Toetusavaldus EMS-i juhatuse seisukohale Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu osas

Rubriik:EMS,KMÜ

2.04.20 algatas Vabariigi Valitsus eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks. Esitatud eelnõu kohaselt sätestab muuhulgas edaspidi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused tähtajatult Vabariigi Valitsus oma määrusega. Seltsi juhatus on seisukohal, et tänases eriolukorras tehtavad muudatused õppekorralduses, sh lõpetamise tingimustes peavad kehtima ainult eriolukorra vältel või kindla tähtajaga selle järgselt eriolukorrast tingitud otsese mõju kestel. Seltsi juhatus esitab enda seisukoha Riigikogu kultuurikomisjonile ja igaüks saab sellele seisukohale enda toetust avaldada. Selleks lisa enda nimi ja enda töökoht juhatuse avalduse järele:

https://docs.google.com/document/d/1Fxfisu9FvnXzB_8NWtd1ePdSQxpDpHnaP_h9lKuoWZc/edit?usp=sharing


Nõuanded matemaatika koduõppe läbiviimiseks

Rubriik:EMS,KMÜ

Head matemaatikaõpetajad!

 1. Palun jagage teistele õpetajatele alljärgneval Google Docs’i lehel matemaatika koduõppe tundide läbiviimise head kogemust:
  https://docs.google.com/document/d/12QzNHZf5-pL_r-kNvUBPM6SsObpmHlDQcLyjur6Z85g/edit?usp=sharing
 2. E-õppe lihtsustamiseks koostas Innove tabeli, kuhu on ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid. 
  Tabelis olev info aitab järgnevatel nädalatel õpet korraldada ka neil aineõpetajatel, kes senini haridustehnoloogiat ja digitaalset õppevara kuigi palju kasutanud ei ole. Tabelit täiendatakse jooksvalt!
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zt2ied3Xv0nyQJTLV5fj7IA7AgnEtTi/edit#gid=583194164
 3. FB-s on ka grupp Matemaatikaõpetajad õpetavad matemaatikat kaugõppes: 
  https://www.facebook.com/groups/518547715733679/

KMÜ infopäevad jaanuaris 2020

Rubriik:KMÜ

Tallinn 10. jaanuar  2020, Tallinna Reaalkool, kell 12.00-17.30 
Tartu  11. jaanuar 2020, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00

Koolitusele registreerumine kuni 7. jaanuarini aadressil:  https://forms.gle/ws6RRoxN8D63VEVB8

Infopäeval räägime riigieksamist ja selle hindamisest; trigonomeetria  kui ühe raskema teema õpetamisest;
nutiseadmete valest kasutamisest eksamil; e-testide ja e-tasemetööde arendamisest;
põhikooli eksami ja sisseastumiskatse erinevusest ning jagame infot.
Lektoriteks on Deivi Taal, Maksim Ivanov, Andres Talts, Kerli Kupits, Hele Kiisel, jne

vaata https://matemaatika.eu/kmu/kmu-koolitused-infopaevad/


In Memoriam Aavo Lind

Rubriik:EMS,KMÜ

Teatame sügava kurbusega, et täna öösel lahkus meie hulgast Eesti koolimatemaatika suurkuju, Eesti Matemaatika Seltsi auliige Aavo Lind.

Ärasaatmine laupäeval, 7. detsembril Võru haigla krematooriumist kell
10.00.


Prof. Gerhard Rägo 127. sünniaastapäev. Gerhard Rägo nimelise medali saajad

Rubriik:EMS,KMÜ

Peagi, 5. detsembril 2019. a. täitub 127. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 7. detsembril k.a. kell 1100 Tartus J. Liivi 2, Tartu Ülikooli Matemaatika ja statistika instituudi ning Arvutiteaduse instituudi õppehoone kuuendal korrusel prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:
 Jane Albre-Andersen, GeoGebra eestindaja
 Laine Aluoja, Türi Põhikool, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog
 Anneli Kontson, Jüri Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Margit Nerman, Haapsalu Põhikool, matemaatikaõpetaja
 Margit Nuija, Viljandi Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Mati Väljas, Tallinna Tehnikaülikool, lektor

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 181 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 30. korda. Laupäeval on kõik oodatud medaliste õnnitlema. Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli ülikooli juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja. Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.


EMS-i üliõpilaspreemia saab Triinu Veeorg

Rubriik:EMS,KMÜ

Üliõpilaspreemia komisjon otsustas, et 2019. a preemia saab Triinu Veeorg bakalaureusetöö “Delta- ja Daugaveti-punktid Banachi ruumide otsesummades” (Tartu Ülikool, 2019, juhendajad K. Pirk ja R. Haller) eest.

Preemiakomisjoni kuulusid: Uno Hämarik (Tartu Ülikool, matemaatika ja statistika instituut), Andi Kivinukk (Tallinna Ülikool, digitehnoloogiate instituut), Alar Leibak (Tallinna Ülikool, digitehnoloogiate instituut;
Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika instituut), Peeter Oja (Tartu Ülikool, matemaatika ja statistika instituut), Margus Pihlak (Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika instituut), Gert Tamberg (Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika instituut).


In Memoriam Enn Tamme

Rubriik:EMS,KMÜ

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud Eesti Matemaatika Seltsi auliige, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Enn Tamme. Ärasaatmine 23. novembril kell 12 Tartu Ülikooli aulast. Aula avatakse hüvastijätuks kell 11.30.


ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE

Rubriik:EMS,KMÜ

Eesti Vabariigi riigikogu kultuurikomisjon

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps

ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE           14. oktoober 2019

9. septembril 2019 algatas Vabariigi Valitsus seaduseelnõu „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“. Meie, allakirjutanud, väljendame rahulolematust nimetatud seaduseelnõu valmimise viisi üle ning oleme algatatud eelnõu suhtes järgneval seisukohal.

 1. Eesti Vabariigi suurim ressurss on haritud inimesed. Meie ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on minimaalselt vaja säilitada olemasolev tase hariduses ning teha pühendunult tööd selle nimel, et iga õppija areng oleks maksimaalne. Põhihariduse standard on väärtus, mis peab olema ühiskonnas üheselt kokku lepitud. Hariduse kvaliteedi nimel peab koostööd tegema kogu ühiskond ning ühiskonnal on õigustatud ootus saada teaduspõhist tagasisidet hariduse kvaliteedist ja õppe tulemuslikkusest kohustusliku haridustaseme lõpus.
 • Riigikogus hariduse üle langetatavad otsused peavad olema erakondadeülesed ning arvesse võtma ühiskonna kui terviku vajadusi, valdkonna spetsialistide – õpetajate – kogemust ning teadusuuringutel põhinevaid seisukohti.  
 • Olukord, kus  Haridus- ja Teadusministeerium ei kaasanud seaduseelnõu väljatöötamisse ühtegi allakirjutanud õpetajate aineliitu, on lubamatu nüüd ja edaspidi. Oleme nördinud, et Haridus- ja Teadusministeerium on peamisi huvigruppe eirates sisuliselt põhjendamatu eelnõu Vabariigi Valitsusele esitanud ning see omakorda kõnealuse eelnõu Riigikogule suunanud. Leiame, et „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“ tuleks Vabariigi Valitsuse poolt tagasi kutsuda.
 • Oleme vastu ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite kaotamisele. Peame oluliseks seniste ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite jätkuvat arendamist ning lahendusi pakkuvat arutelu, kuidas tulevikus kehtestada hindeskaala nii, et kaoks vajadus koostada õpilastele koolipoolseid põhikooli lõpueksameid (nii, nagu seda tehakse täna õpilastele, kes ei soorita ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamit). Riiklikud lõpueksamid on loomulik osa õppest, millel on oluline roll õppija motivatsiooni kujunemisel, teadmiste-oskuste-hinnangute süstematiseerimisel ja arenguks tarviliku pingutuse toetamisel. Testid ja tasemetööd nimetatud eesmärke ei täida.
 • Rõhutame, et põhihariduse standard on kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas ning lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste jaoks põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas. Seega on juba olemas riiklikud õppekavad iga lapse arengu toetamiseks. Omanäolisust ja piirkondlikku eripära saab kool rõhutada oma kooli õppekavas. Õpilase huvisid ja võimeid arvestatakse põhikooli lõpetamiseks kohustusliku loovtöö sooritamisel.
 • Õpetajad on oma töös autonoomsed ning saavad valida sobivaima tee õpitulemuste saavutamiseks. Ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamid ning avalikud testid toetavad õpetajat kehtiva ainekava rakendamisel, riikliku haridusstandardi, sh valdkonnapädevuse ja üldpädevuste mõistmisel ja kujundamisel.
 • Hindamisel on erinevad ülesanded ja funktsioonid. Seetõttu on oluline, et hindamisega toetatakse  õppija arengut (kujundav hindamine), antakse õppeprotsessi edukuse kohta tagasisidet nii õppijale kui õpetajale (kokkuvõttev hindamine) ja tagatakse hariduse kvaliteedi kontroll (välishindamine).

Eesti Matemaatika Selts

Eesti Keemiaõpetajate Liit

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing

Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond

Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

Eesti Klassiõpetajate Liit

Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts

Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Eesti Soome Keele Õpetajate Selts

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

Eesti Muusikaõpetajate Liit

Kunstihariduse Ühing

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus


XLVI matemaatikaõpetajate päevad

Rubriik:EMS,KMÜ

XLVI matemaatikaõpetajate päevad toimuvad Kuressaares 8.-9. novembril 2019. 

Registreerumine ja info https://sites.google.com/view/46-matemaatikaopetajate-paevad

Täiendav info:

Päevakava ja ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Marek Schapel marek.schapel@syg.edu.ee


Prof. Eve Oja mälestusseminar 10.10.2019 Tartus

Rubriik:EMS,KMÜ

EMS korraldab prof. Eve Oja ( 10.10.1948–27.01.2019) mälestuseks seminari. Seminar toimub 10.10.2019 Tartus J. Liivi 2-621 kell 16–20.
Kell 15 sõidame autodega J. Liivi 2 õppehoone juurest Raadi surnuaeda, et panna lilled ja küünlad Eve Oja hauale. Osavõtust palume teatada hiljemalt 7. oktoobriks aadressil ltms_kantselei@ut.ee.