Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek 16. aprillil 2015 Tartus

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Rainis Haller, Raul Kangro, Helen
Kaasik, Hele Kiisel, Andi Kivinukk, Valdis Laan, Madis Lepik, Indrek Zolk,
Gert Tamberg, Raili Vilt. Koosolekut juhatas Valdis Laan ja protokollis
Indrek Zolk.

Koosoleku alguses avaldas juhatus seltsi eelmisele presidendile, Raul
Kangrole, tänu tehtud töö eest. Seejärel valiti asepresidentideks Andi
Kivinukk ja Raul Kangro, sekretäriks Indrek Zolk ja laekuriks Rainis Haller.
Lepiti kokku, et raamatupidamisega tegeleb Raul Kangro, veebilehte haldab Gert Tamberg ning meililisti hadavad Rainis Haller ja Valdis Laan.

Juhatus võttis seltsi vastu neli uut liiget: Marek Schapel (Saaremaa ÜG,
õpetaja), Terje Hõim (TÜ, dotsent), Ella Puman (TÜ, dotsent), Annely Mürk
(TÜ, lektor). Leiti, et liikmeks astumise avalduse vorm peaks üleval olema
ka seltsi veebilehel.

Juhatus arutas ka, millisel kujul peaks seltsi liikmete nimekiri olema
veebilehel. Leiti, et nimekiri peaks sisaldama nimesid ja liikmeks astumise
aastaid. Samuti peaks veebilehel olema nähtavad kõik auliikmed.

Seoses aastaraamatutega tuli välja, et nii TÜ-s, TLÜ-s kui TTÜ-s leidub
suurtes kogustes vanu aastaraamatuid, kusjuures igas kohas erinevaid
aastakäike. Otsustati teha selles osas inventuur ja jaotada aastaraamatud nende kolme koha vahel ümber nii, et igas kohas oleks kõigi aastakäikude eksemplare. Seejärel tuleks pakkuda seltsi liikmetele võimalust hankida endale puuduolevad eksemplarid. Juttu oli ka uute aastaraamatute väljaandmisest.

Lõpuks arutati veel teatud projektide rahastamist seltsi kaudu. Leiti, et
füüsikaga seotud monograafiate avaldamine ei kuulu seltsi eesmärkide hulka ja stipendiumide jagamine peab käima avalike konkursside kaudu.